Integritetspolicy

ASTRID LINDGREN AKTIEBOLAGS INTEGRITETSPOLICY

 

I denna Integritetspolicy hittar du information om hur Astrid Lindgren Aktiebolag (”vi”) behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss.

 

  1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Astrid Lindgren Aktiebolag (org.nr 556685-6166) med adress Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges nedan.

 

  1. KONTAKT

Om du behöver kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna policy, vänligen kontakta oss per e-post: info@astridlindgren.se eller per telefon: 08 122 025 00.

 

  1. VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING GÖR VI OM DIG?

Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör:

 

(i)     Om du besöker någon av våra webbplatser astridlindgrenab.se, astridlindgren.se eller astridlindgrentext.se:  
(ii)    Om du anmäler dig till ett evenemang som vi är med och anordnar:
(iii)  Om du söker anställning hos oss:
(iv)   Om du är kontaktperson/anställd/konsult/representant för någon av vara samarbetspartners (ex. licenstagare, leverantör, illustratör) eller hos dennes samarbetspartners:
(v)    Om du är kontaktperson/anställd/representant för ett företag som vi anser använder våra rättigheter på ett olovligt sätt:
(vi)   Om du kontaktar oss med en allmän fråga (eller rörande någon annan angelägenhet av generell karaktär):

Vi använder cookies, även kallat kakor, på våra webbplatser (astridlindgrenab.se, astridlindgren.se och astridlindgrentext.se).En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Det finns dels tillfälliga cookies som upphör när du stänger ner din webbläsare, dels varaktiga cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de löper ut. Vissa cookies är så kallade förstaparts-cookies vilket betyder att de är satta av den webbplats du besöker, medan andra är så kallade tredjeparts cookies, dvs. de är satta av en tredjepartssida.Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av våra webbplatser i syfte att använda informationen för att förbättra upplevelsen. Google Analytics samlar in uppgifter om trender och mönster utan att identifiera enskilda besökare. En unik uppsättning med cookies används för varje webbplats och besökare spåras inte över flera webbplatser.Genom besök på astridlindgrenab.se samtycker du till användningen av cookies på webbplatsen. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies och på vilket sätt finns att läsa i nästa stycke.Så tackar du nej till cookiesDu kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Vi sprider inte dina personuppgifter annat än i de fall det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och för att uppnå våra ändamål med vår behandling, vilket kan vara fallet till följande kategorier av mottagare:

 

Vår personuppgiftsbehandling sker huvudsakligen inom Sverige och EU/EES. Om och i den mån överföring till tredje land är nödvändig, sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. genom att vi kontrollerar om kommissionen ansett att det tredje landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling, genom att tillämpa kommissionens modellklausuler, eller med ditt samtycke.

På begäran (att framställas till vår e-postadress ovan) har du rätt att:Få registerutdrag, dvs. en bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna;Kräva korrigering om dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga;Kräva radering (”rätt att bli bortglömd”) av dina personuppgifter om ändamålet för personuppgiftsbehandlingen inte längre är tillåten, nödvändig eller rimlig under omständigheterna;Överföra personuppgifter som du lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) om den lagliga grunden för vår behandling är för att uppfylla ett avtal med dig eller ditt samtycke.Begränsa personuppgiftsbehandlingen i vissa fall om behandlingen stöds på berättigat intresse, samtInvända mot personuppgiftsbehandlingen om den stöds på berättigat intresse.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du hör av dig till oss så att vi kan se om vi kan tillmötesgå dina önskemål. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, vänligen se www.datainspektionen.se.

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.

Personuppgifter: IP-adress och information om hur du navigerar och använder våra webbplatser.
Användning och ändamål: Vi lagrar och utvärderar informationen för att förbättra webbplatserna för våra besökare.
Laglig grund Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Personsuppgiftsbehandlingen upphör när du slutar vara aktiv på webbplatsen. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.
Personuppgifter: Den information du lämnar till oss i samband med anmälan till evenemanget, oftast namn, kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), samt om det erbjuds mat: ev. allergier och kostönskemål.
Användning och ändamål: Vi är regelbundet med och anordnar olika typer av evenemang; dels evenemang för våra samarbetspartners men även evenemang för allmänheten som knyter an till Astrid Lindgrens berättelser, hennes författarskap eller de frågor som Astrid Lindgren engagerade sig i.

När vi anordnar ett evenemang använder vi dina personuppgifter för att till exempel skicka dig nödvändig information, tillmötesgå dina kostönskemål, samt för att i efterhand skicka dig en enkät för utvärdering av evenemanget som du kan välja att besvara. Vi lagrar även dina kontaktuppgifter för att kunna bjuda in dig till framtida event.

Laglig grund Intresseavvägning

I samband med att du anmäler dig till eventet kan vi även komma att be om ditt samtycke för att behandla eventuella uppgifter om kost- och allergier som du uppger. Om du vill att vi ska kunna tillmötesgå dina önskemål behöver du samtycka till behandlingen.

När upphör behandlingen? Om du deltar i evenemanget som anställd hos en av våra samarbetspartners kommer vi fortsätta att lagra dina kontaktuppgifter för kommande evenemang vi hoppas ska intressera dig och ditt företag så länge du är anställd hos vår samarbetspartner.

Om du deltar i ett evenemang som privatperson kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter under det efterföljande året för att kunna bjuda in dig till ytterligare evenemang vi tror att du kan vara intresserad av.

Personuppgifter: Den information som du lämnar till oss i din arbetsansökan/cv, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och arbetsmeriter.
Användning och ändamål: Vi lagrar och använder din arbetsansökan inom ramen för vår anställningsprocess.

Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan om en lämplig tjänst skulle dyka upp.

Laglig grund Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Om du blir anställd sparar vi din ansökan under din anställning.

Om du inte blir anställd sparar vi din ansökan under ett år efter avslutad rekryteringsprocess för det fall vi skulle vilja höra av oss till dig för anställning på nytt.

Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan under ett år från det att vi mottog din ansökan.

Personuppgifter: I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), företaget du representerar och titel.
Behandling och ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det krävs inom ramen för vårt affärsförhållande med dig eller företaget du representerar, genom att vi till exempel:

1.     Lagrar dina personuppgifter i vår kontaktlista;

2.     Använder dem för att kontakta dig och/eller företaget och kommunicera i våra ärenden och frågor;

3.     Lagrar dina personuppgifter i den mån de förekommer i dokumentation som hänför sig till ditt eller din arbetsgivares affärsrelation med Astrid Lindgren Aktiebolag, såsom i avtal, offerter, fakturor och i e-post;

4.     För de fall det är aktuellt; för att skapa användarnamn och lösenord till dig för åtkomst till designmanualer och godkännandesystem;

5.     För att skicka vårt nyhetsbrev till dig och/eller din arbetsgivare, bjuda in dig till olika evenemang som vi är med och anordnar; samt

6.     För att skicka ut enkäter till dig för utvärdering av olika företagsevenemang vi anordnat. Dessa besvarar du endast om du själv vill.

Laglig grund Uppfyllande av avtal eller intresseavvägning
När upphör behandlingen? När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan; i regel sparar vi inte kontaktuppgifter längre än ett år efter det att affärsrelationen med samarbetspartnern upphört eller du avslutat din anställning/ditt uppdrag hos samarbetspartnern.
Personuppgifter: I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), och kontaktuppgifter (såsom din arbets-e-postadress, arbetstelefonnummer och adress till din arbetsgivare)
Behandling och ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter ovan i den mån det krävs för att tillvarata vår rätt; såsom att vi samlar in dina kontaktuppgifter från företaget och kontaktar dig som representant i din yrkesroll för att påtala våra krav, samt för att diskutera, tvista, och/eller förlikas kring dessa. Vi kan också komma att sprida dina personuppgifter vidare till våra ombud.
Laglig grund Intresseavvägning
När upphör behandlingen? När ändamålet med behandlingen enligt ovan upphört.
Personuppgifter: Den information du lämnar till oss, oftast namn och kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress).
Användning och ändamål: När du hör av dig till oss (via e-post, post, telefon, sociala medier) för att till exempel ställa en fråga om Astrid Lindgren Aktiebolags rättigheter, Astrid Lindgrens författarskap, berättelser och karaktärer, göra en licensförfrågan eller informera oss om något, kommer vi använda de personuppgifter du skickat till oss för att kunna svara dig eller vidarebefordra din fråga/information till lämplig samarbetspartner.
Laglig grund Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Detta beror på sakens omfattning och art. Vi upphör med behandlingen så snart den inte längre är relevant för verksamheten.